Personverneklæring

Tillit fra brukerne er viktig for oss. Tjenesten Volte, som er drevet av BKK Strøm AS, en del av BKK AS, er derfor opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere og hvordan vi tar hensyn til personvernet på denne tjenesten.  

1.      Om personvern
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, for eksempel innhenting, overføring og lagring. Behandlingsansvarlig betyr den part som alene eller sammen med en annen part bestemmer formålet med og måten personopplysningene skal behandles. Den behandlingsansvarlige har det endelige ansvaret for å sikre at behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning knyttet til håndtering av personopplysninger. BKK Strøm AS (org.nr. 922 675 163, Norge) er behandlingsansvarlig. Se kontaktinformasjon nedenfor.  

2.      Hvilke opplysninger samler vi inn?
Generelt søker BKK Strøm AS å minimere personopplysninger som samles inn. Med tjenesten Volte samler vi inn følgende:
 

Opplysninger om din strømavtale
Hovedfunksjonen til tjenesten er at du gjennom en strømfaktura rapporterer inn opplysninger om din strømavtale, herunder navnet på leverandør, målerpunktID, fakturaperiode, forbruk i periode og fakturabeløp. Vi bruker disse opplysningene for å fortelle deg hva du betalte utover spotpris for perioden. Ved frivillig samtykke lagrer vi også opplysningene anonymisert for å danne sammenligningsgrunnlaget i tjenesten. Denne informasjonen kan også brukes til analyse- og statistikkformål i BKK Strøm AS under samme frivillige samtykke.

Opplysninger om din bruk av våre nettsider
Vi benytter statistikk-tjenester fra Matomo for å bedre forstå hvordan folk benytter tjenestene våre, bl.a. hvilke sider de går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Det rettslige grunnlaget for å lagre denne informasjonen er berettiget interesse. Vi benytter oss av så lite data som mulig for å hente inn den statistikken vi trenger. Du som bruker kan bli unikt identifisert og din lokasjon bestemt ved hjelp av din IP-adresse. Vi krypterer de to siste bytes av hver adresse slik at dette ikke er mulig, vi får likevel nøyaktig nok informasjon for vår statistikk. Matomo er databehandler av disse opplysningene og lagrer alle sine data i egen skytjeneste i EU.

3.      Informasjonskapsler
Volte av BKK Strøm benytter seg av et minimum av informasjonskapsler for å få informasjon om din bruk av våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne når du besøker sidene våre. Gjennom tjenesten Matomo lagres følgende informasjonskapsler:

Informasjonskapsel
Data vi samler inn 
Dataene brukes til 
Varighet i nettleser 
_pk_id 
Lagre en unik besøks-ID 
Dato om navigering på sidene 
13 mnd 
_pk_ref 
Kilde til navigering 
Å se hvordan brukeren navigerer inn til vår nettside
6 mnd 
_pk_ses, _pk_var, _pl-hsr 
Dato om navigering på sidene 
Midlertidig lagring av bevegelser på nettsidene 
30 minutter 


4.      Lagringstid og sletterutiner
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har. For tjenestene til Volte av BKK Strøm oppbevares data til analysen er gjennomført, sendt ut, lest og i en periode i etterkant som grunnlag for videre dialog med deg som kunde. Innen 2 måneder etter at du har sendt inn dine data vil disse slettes hos oss. Anonyme data for bruk til statistikk og forbedring av tjenesten beholdes så lenge det er formålstjenlig. Informasjonskapsler blir slettet som beskrevet i tabellen over.

5.      Dine rettigheter
Personer vi behandler personopplysninger om, har flere rettigheter. BKK Strøms behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene  

Rett til innsyn
Du har krav på å få vite hvilke personopplysninger BKK har lagret om deg. Dersom du er registrert i BKKs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.  

Retting og sletting av mangelfulle personopplysninger
Dersom BKK behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at BKK skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene. BKK skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle eventuelle mottakere av utleverte opplysninger. BKK skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. BKK skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis. Forespørsler om innsyn, retting og sletting, håndteres av BKKs kundeservice (https://energi.bkk.no/kundeservice).

Personvernombud
BKK Strøm AS har gjennom konsernet BKK AS et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til BKKs behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombud@bkk.no.