Volte AS’ Standardvilkår for omsetning av elektrisk kraft til bedriftskunder

Kort oppsummering av avtalen vår:

Volte AS har egen konsesjon for omsetning av elektrisk kraft og er en selvstendig strømleverandør.

1 . GENERELT

1.1 Partene i avtalen og avtaleforholdet

Partene i avtalen er kunden («Kunden») som kjøper av elektrisk kraft og Volte AS («Kraftleverandøren» eller «Volte») som selger av elektrisk kraft (i fellesskap benevnt som Partene). For punkter som ikke er regulert i disse Standardvilkår, gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge. Ved eventuell motstrid mellom punkter i Standardvilkår og Standard Kraftleveringsavtale, gjelder reguleringene i disse Standardvilkår.

1.2 Avtaleinngåelse

Kunden plikter å gi de opplysninger om anlegget og bedriften som Kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås, herunder organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, kontaktperson og e-post-adresse. I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er det Volte som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte og å si opp Kundens eksisterende kraftleveringsavtale, med mindre annet er avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av kontrakten med tidligere kraftleverandør.

1.3 Kredittvurdering og taushetsplikt

Volte har rett til å foreta kredittvurdering av Kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fraKunder der det foreligger saklig grunn for det, som f.eks. at kunden ikketilfredsstiller krav til kredittscore eller andre vilkår.

Kraftleverandøren skal ikke utlevere opplysninger som vedrører Kunden til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

  1. med samtykke fra den opplysningen gjelder
  2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
  3. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Ved vurdering av kredittverdighet, kan Kraftleverandøren, foruten offentligtilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

1.4 Leveringsvilkår

Leveransen fra Volte starter vanligvis opp i løpet av få dager etter bestillingstidspunktet eller på dato angitt ved bestilling, såfremt Volte har mottatt de nødvendige opplysninger for å få gjennomført leverandørskiftet.

1.5 Analyseapplikasjon

Når Kunden inngår en strømavtale med Volte, vil Kunden få tilgang til Volte sin analyseapplikasjon og tilhørende standard funksjoner.

Alle strømavtaler levert av Volte har et Analyseapplikasjon-påslag på kr 39 per måned per målepunkt, eks. mva. Dette dekker tilgangen til Volte Analyseapplikasjon, bruk av alle standard funksjoner i applikasjonen og analyser av forbruket til Kunden.

Analyseapplikasjonens påslag påløper uavhengig av om Kunden benytter Volte analyseappen eller ikke.

Analyseapplikasjonen-påslag belastes per hele måned sammen med strømforbruket. Om Kunden avslutter sitt kundeforhold vil Analyseapplikasjonens påslag legges til den siste månedlige fakturaen sammen med strømforbruket. Volte Analyseapplikasjon leveres av Volte, og Kunden godtar vilkårene for bruk for av Volte Analyseapplikasjon når Kunden logger seg inn i applikasjonen.

2 STRØMAVTALER, PRIS, BETALINGSVILKÅROG ENDRING AV VILKÅR  

2.1 Voltes Spotprisavtale


2.1.1. Spotprisavtale prisvilkår
Strømprisen i Voltes Spotprisavtale er den samme som NordPool sin spotpris per time, pluss et avtalt påslag oppgitt i øre per kWt, eks. mva. Spotprisen gjelder for avregning av Kunden sitt uttak av elektrisk kraft. Med Spotpris menes områdepris hos Nord Pool der kraften blir levert og er, dersom annet ikke er avtalt. Prispåslaget for kraftleveransen dekker kostnader i forbindelse med innkjøp av lovpålagte elsertifikater, regulerkraftkostnader, handels- og kredittrentekostnader og Elhub-gebyrer, dersom annet ikke er avtalt. Merverdiavgift kommer i tillegg.


2.1.2 Inflasjonsjusteringer
Påslag i avtalen kan, dersom annet ikke er avtalt, inflasjonsjusteres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder.


2.1.3 Betalingsvilkår
Det er den juridiske enheten som er registrert som nettkunde på det/de aktuelle anlegg, og som Volte har inngått avtale vedrørende kjøp av strøm med, som er ansvarlig for betalingsforpliktelsen i samsvar med avtalens bestemmelser, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet.

Fakturering skjer etterskuddsvis per måned for Kundens timesmålte anlegg, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes til Kunden via EHF, per e-post eller papir. Faktura er også tilgjengelig i Volte Analyseapp.

Volte mottar forbrukstall fra strømmålerne fra netteier, og Kundens strømforbruk i de aktuelle timene med de aktuelle spotprisene utgjør grunnlaget prisen i fakturaen. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en vektet snittpris for faktureringsperioden.

Dersom Volte ikke har mottatt målerverdier fra netteier i tilstrekkelig tid før tidspunktet for fakturering, skal Volte som hovedregel benytte estimert forbruk som kommer fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom Kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr. Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Dersom Kunden ikke betaler faktura til Volte innen forfallsdato, kan Volte sende varsel om purring via app, e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at Volte har rett kontaktinformasjon for Kunden.

Ved manglende betaling innen forfallsdato vil lovens forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven, og utføres av Kredinor for Volte.

Kraftleverandøren tar ikke imot utenlandsbetalinger dersom det ikke er særskilte avtalt. Volte har rett til å ta betalt for eventuelle kostnader dette medfører oss.


2.1.4 Oppsigelse av avtalen
‍Avtalen løper til den blir sagt opp. Kraftleveringsavtalenkan sies opp av hver av Partene med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden kan siopp avtalen ved å sende e-post til hei@volte.no. For avtaler inngått som del av totalleveranser, f.eks. Avtaleinngått med Eviny AS for Totalpakke for boligselskap gjelder egne vilkår foroppsigelse som beskrevet i Avtaledokumentet for denne totalleveransen.

Om Kunden skal flytte ut av lokasjonen, må Volte få beskjed om dette. Avtalen løper videre med mindre den sies opp.

2.1.5 Måling og avregning
‍Måling av kraftforbruk foretas i overensstemmelse medgjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledatafra nettselskapet/Elhub ved avregning av Kunder. Ved feil ved måledata, vedfeil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil med videre, kanKraftleverandør eller Kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling ellertilbakebetaling slik at det skal foretas et korrekt etteroppgjør uavhengig avom partene har vært i god tro eller ikke.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregnings-målefeil eller andre feil som har medført at Kundens betaling har ikke har vært riktig kan kreves for den tiden feilen vært til stede og for det feilaktige volumet.  For å fastslå den varighet og det volum som skal legges til grunn for etteroppgjøret, gjelder de alminnelige bestemmelser om sannsynlighetsovervekt dersom ikke annet kan dokumenteres. Etterberegning/godskriving skjer fra og med sistebetalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3år, jf. lov om foreldelse av fordringer.


2.1.6 Endringer i vilkår og spotprispåslag
Kraftleverandøren kan foreta endringer i avtalen med 14dagers skriftlig direkte varsel, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker, eller endring av påslag. I tilfelle mindre endringer som ikke har noen betydeliginnvirkning på Kundens forpliktelser, vil ikke Kraftleverandøren varsle om det. Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette i kontraktsforholdet å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av avtalen, kan Kunden si opp avtalen med 14 dagers varsel ved å kontakte oss. Ved vesentlige endringer i volum og/eller uttaksprofil, skal Kunden melde fra til Kraftleverandøren.


2.1.7 Gjennomfakturering
Kunden gir Kraftleverandøren fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på Kundens vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Ved betalingsmislighold aksepterer Kunden at Kraftleverandøren har rett til å kreve inn Kundens ubetalte nettleie som Kraftleverandøren har forhåndsbetalt netteier. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og Kunden er likevel uforandret.

Ved helt eller delvis mislighold av Kundens forpliktelser kan Kraftleverandøren uten særskilt varsel gjenetablere Kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte slik at Kunden skal betale nettleien til netteier.

Kunden gir Kraftleverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved eventuelle utbetalinger skal Kraftleverandøren videreføre tilgodebeløpet til Kunden ved sin førstefakturautsendelse etter å ha mottattutbetalingen fra nettselskapet, såfremt Kunden ikke skylder Kraftleverandøren penger. Ved Kundens betaling til Kraftleverandøren er Kunden fri sine betalingsforpliktelser til nettselskapet for det aktuelle beløpet.


2.1.8 Lovpålagte elsertifikater
Kraftleverandøren er pålagt av myndighetene å kjøpeelsertifikater for en andel av Kundens kraftleveranse og er pålagt å videreførekostnaden til Kunden. Kostnadene for lovpålagte elsertifikater inngår i det forhåndsavtalte påslaget under punkt 2.1. Elsertifikater kjøpes inn for den andel av volumet som er lovpålagt.

Kraftleverandøren forbeholder seg retten til å endre påslaget med 14dagers varsel som følge av endringer i innkjøpsprisen for elsertifikater.

2.2 Voltes Fastprisavtaler

2.2.1. Fastprisavtale volum, prisvilkår og varighet
Fastprisavtalen leveres som en avtalt fast kraftpris for et avtalt volum i en avtalt periode for ettprisområde.

Ved bestilling av fastpris vil kraftleveransen for allemålepunktene som inngår i avtalen, overføres til leverandøren. For målepunkt i ulike prisområder, vil disse grupperes og avtales hver for seg.

Volum

Volumet som avtales vil enten være et fast avtalt volum ("fastvolum")oppgitt som energimengde, eller en andel (%) av faktisk forbrukt volum ("andelsvolum").

Fastvolum:
For fastvolum har kunden kjøpt et gitt volum strøm [i kWh] til en fast pris. Denne mengden kan fordeles overflere målepunkt innenfor samme prisområde.

Volumet som er avtalt som fast volum vil bli fordelt månedlig over år i avtaleperioden i henhold til Voltes forbruksprofil for fastpris, med mindre annet er avtalt.

Kunden er pliktig å betale for det avtalte volumet selv om det ikke brukes.

Fastvolumkontrakter vil ikke kunne splittes mellom flere fakturaer.

Andelsvolum:
For andelsvolum vil den avtalte andelen av forbruksvolumet være til avtalt pris for hele perioden.

Ved inngåelse av avtalen, skal det angis hvilke målepunkt som inngår i avtalen. Dette kan ikke endres underveis.  

Prisvilkår:
Forbruk ut over avtalt volum, vil bli avregnet mot Voltes standard spotprisavtale, se avtalens pkt 2.1.

Varighet:
Avtale med fastpris gjelder fra bestillingstidspunktet og varer det tidsrom som er fastsatt i avtalen.

Fastpris avregnes pr måned.

Dersom Kunden flytter, eller  det skjer endringer på forbruk og/eller målepunkt før avtaleperioden er utløpt, må Kunden gi Leverandøren beskjed om dette uten ugrunnet opphold. Leverandør vil da vurdere hvilke konsekvenser dette vil ha for avtalen.

Volte forbeholder seg retten til å avvise en fastprisbestilling.

2.2.2 Betalingsvilkår
Det er den juridiske enheten som er registrert som nettkunde på det/de aktuelle anlegg, og som Volte har inngått avtale om kjøp av strøm med, som er ansvarlig for betalingsforpliktelsen i samsvar med avtalens bestemmelser, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet.

Fakturering skjer etterskuddsvis per måned for Kundens timesmålte anlegg, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes til Kunden via EHF, pere-post eller papir. Faktura er også tilgjengelig i Volte Analyseapp.

For eventuelt forbruk på spotprisavtale mottar Volte Kundens strømforbruk i de aktuelle timene med de aktuelle spotprisene utgjør prisen i fakturaen. Volte mottar forbrukstall fra strømmålerne fra nettselskapet/Elhub.  På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en vektet snittpris for faktureringsperioden.

Dersom Volte ikke har mottatt målerverdier fra netteier i tilstrekkeligtid før tidspunktet for fakturering, skal Volte som hovedregel benytte estimert forbruk som kommer fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom Kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etterkorreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

2.2.3 Oppsigelse av avtalen
Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtaleperioden i en fastprisavtale, skal Kunden gis anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse forutsetter at det ytes kompensasjon til Leverandøren for at avtalen bringes til førtidigforfall slik at Volte holdes økonomisk skadesløs.

Frikjøpsbeløpet fastsettes ensidig av Volte på bakgrunn av differansen mellom områdeprisen i det prisområdet Kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av Kunden, og den prisen som gjelder i avtalen mellom Kunden og Leverandøren. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller estimert forbruk, fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for.

Dersom kundens framtidige uttak av strøm ikke er tilgjengelig, estimerer Volte et forventet forbruk basert på virksomhetens aktivitetsnivå og historisk strømbruk. 

2.2.4 Måling og avregning
Måling av kraftforbruk foretas i overensstemmelse med gjeldendeforskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet/Elhub ved avregning av Kunder. Ved feil ved måledata, ved feil håndtering avmåledata, eller ved faktureringsfeil og andre feil, kan Kraftleverandør eller Kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling slik at det skal foretas et korrekt etteroppgjør uavhengig av om partene har vært i god tro eller ikke.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregnings-målefeil eller andre feil som har medført at Kundens betaling har ikke har vært riktig kan kreves for den tiden feilen vært til stede og for det feilaktige volumet. For å fastslå den varighet og det volum som skal legges til grunn for etteroppgjøret, gjelder de alminnelige bestemmelser om sannsynlighets overvekt dersom ikke annet kan dokumenteres.

Etterberegning/godskrivingskjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

2.2.5 Endringer i vilkår
Kraftleverandøren kan foreta endringer i avtalen med 14 dagers skriftlig direkte varsel, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker, som har noen betydelig innvirkning på Kundens forpliktelser.

I tilfelle mindre endringer som ikke har noen betydelig innvirkning på Kundens forpliktelser, vil ikke Kraftleverandøren varsle om det. Ved vesentlige endringer i volum og/eller uttaksprofil, skal Kunden melde fra til Kraftleverandøren.

2.2.6 Gjennomfakturering

Kunden gir Kraftleverandøren fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på Kundens vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Ved betalingsmislighold aksepterer Kunden at Kraftleverandøren har rett til å kreve inn Kundens ubetalte nettleie som Kraftleverandøren har forhåndsbetalt netteier. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellomnettselskapet og Kunden er likevel uforandret.

Ved helt eller delvis mislighold av Kundens forpliktelser kan Kraftleverandøren uten særskilt varsel gjenetablere Kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte slik at Kunden skal betale nettleien til netteier.

Kunden gir Kraftleverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved eventuelle utbetalinger skal Kraftleverandøren videreføre tilgodebeløpet til Kunden ved sin førstefakturautsendelse etter å ha mottattutbetalingen fra nettselskapet, såfremt Kunden ikke skylder Kraftleverandøren penger. Ved Kundens betaling til Kraftleverandøren er Kunden fri sine betalingsforpliktelser til nettselskapet for det aktuelle beløpet.

2.2.7 Lovpålagte elsertifikater

Kraftleverandøren er pålagt av myndighetene å kjøpe elsertifikater foren andel av Kundens kraftleveranse og er pålagt å videreføre kostnaden til Kunden. Kostnadene for lovpålagte elsertifikater inngår i det forhåndsavtalte påslaget under punkt 2.1. Elsertifikater kjøpes inn for den andel av volumet som er lovpålagt.

Kraftleverandøren forbeholder seg retten til å endre påslaget med 14dagers varsel som følge av endringer i innkjøpsprisen for elsertifikater.

2.3 Opprinnelsesgarantier

Volte tilbyr opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk driftet av Eviny Fornybar. Opprinnelsesgarantier dokumenterer at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Kunden kan kjøpe inn et selvvalgtvolum av opprinnelsesgarantier i tillegg til sin strømavtale.

Opprinnelsesgarantier og tilhørende pris per kWh kan bestilles ved å ta kontakt med oss på hei@volte.no

2.4 Plusskunder og innmating av egenproduksjon

Kunde som er plusskunde, kan inngå en egen avtale med Kraftleverandøren om at i perioder hvor Kunden produserer mer strøm enn Kunden forbruker, skal Kraftleverandøren kjøpe overskuddskraften tilbake til spotpris i området time for time, fratrukket 0,5 øre/kWt for å dekke handelskostnader inkl. gebyrer. Ordningen vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, men fra det tidspunktet nettselskapet bekrefter at ordningen kan starte. For plusskunder gjelder egne regler vedrørende fakturering.

Plusskunder avregnes månedlig. Eventuelt beløp betales fra plusskunde til Volte innen frist gitt på faktura eller eventuelt fra Volte til plusskunde. Volte kan motregne inn/ut-beløpene slik at det er differansen som oppgjøres.

2.5 Vervepremie

Dersom en kunde med Volte-strømavtale verver en ny kunde til Volte, vil både den som verver en ny kunde og den nye kunden få en vervepremie på kr 500,- eks. moms. Vervepremien utbetales via kundens faktura og utbetaling forutsetter at kunde ikke har ubetalte, åpne poster hos Volte.  

3. UTSTYR

3.1 HAN-plugg (Utstyret)

Utstyr utlevert av Kraftleverandør for avlesning av strømforbruk i sanntid direkte fra AMS-måler hos Kunden, slik som HAN-plugger, er Kraftleverandørs eiendom med mindre annet er avtalt.

Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon.

Utstyret er kun tillatt brukt av Kraftleverandøren i Kundens AMS-måler. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut Utstyret. 

4. FULLMAKT

Ved å bli kunde hos Kraftleverandøren, gir Kunden Kraftleverandøren fullmakt til å:

5. BEHANDLING AV KONTRAKTOPPLYSNINGER

Kraftleverandøren må registrere og behandle kontaktopplysninger for å kunne inngå strømavtale med Kunden. Kontaktopplysningene oppbevares på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovregler og i tråd med Voltes personvernerklæring.

6. AVTALEBRUDD OG TVISTER

6.1 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til Kundens løpendebehov/uttak. Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen.

Kunden skal normalt varsles skriftlig, og gis som hovedregel 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted, med mindre det sannsynlig at Kunden ikke kommer til å betale. I slike tilfeller kan det stenges umiddelbart. 

6.2 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom Kunden vesentlig misligholder betalingsfristen mv. etter at Kunden er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden går konkurs eller andre forhold indikerer at det ikke er sannsynlig at Kunden vil komme til å betale for strømleveransen.

6.3 Tvister

Tvister vedrørende avtalen som Partene ikke løser i minnelighet kan bringes inn for de ordinære domstolene med Bergen som verneting.


Kontakt oss

Link til nettstedet vårt: volte.no

E-post: hei@volte.no

Kunden inngår denne avtalen med Volte AS Org nr 922675163MVA

Vilkåret gjelder fra 15-04-2022 Versjon: NO 2022:2

Volte AS’ Standardvilkår for omsetning av elektrisk kraft til bedriftskunder

Volte AS har egen konsesjon for omsetning av elektrisk kraft og er en selvstendig strømleverandør.

1 GENERELT

1.1 Partene i avtalen og avtaleforholdet

Partene i avtalen er kunden («Kunden») som kjøper av elektrisk kraft og Volte AS («Kraftleverandøren» eller «Volte») som selger av elektrisk kraft (i fellesskap benevnt som Partene).  For punkter som ikke er regulert i disse Standardvilkår, gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge. Ved eventuell motstrid mellom punkter i Standardvilkår og Standard Kraftleveringsavtale, gjelder reguleringene i disse Standardvilkår.

1.2 Avtaleinngåelse

Kunden plikter å gi de opplysninger om anlegget og bedriften som Kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås, herunder organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, kontaktperson og e-post-adresse. Kunden er selv ansvarlig for at Volte til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på kunden. I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er det Volte som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte og å si opp Kundens eksisterende kraftleveringsavtale, med mindre annet er avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av kontrakten med tidligere kraftleverandør.

Volte står fritt til å akseptere eller å avvise en Kunde sin bestilling av inngåelse av kraftavtale med Volte.  Avtale er først inngått når Kunden har mottatt bekreftelse fra Volte på avtaleinngåelsen. Dette gjelder også dersom det er lagt ut feilaktige priser, eller det er gjort andre feil.

1.3 Kredittvurdering og taushetsplikt

Volte har rett til å foreta kredittvurdering av Kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra Kunder der det foreligger saklig grunn for det, som f.eks. at kunden ikke tilfredsstiller krav til kredittscore eller andre vilkår.

Kraftleverandøren skal ikke utlevere opplysninger som vedrører Kunden til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

a) med samtykke fra den opplysningen gjelder

b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller

c) som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Ved vurdering av kredittverdighet, kan Kraftleverandøren, foruten offentligtilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

1.4 Leveringsvilkår

Leveransen fra Volte starter vanligvis opp i løpet av få dager etter bestillingstidspunktet eller på dato angitt ved bestilling, såfremt Volte har mottatt de nødvendige opplysninger for å få gjennomført leverandørskiftet.

1.5 Analyseapplikasjon

Når Kunden inngår en strømavtale med Volte, vil Kunden få tilgang til Volte sin analyseapplikasjon og tilhørende standard funksjoner.

Alle strømavtaler levert av Volte har et Analyseapplikasjon-påslag på kr 39 per måned per målepunkt, eks. mva. Dette dekker tilgangen til Volte Analyseapplikasjon, bruk av alle standard funksjoner i applikasjonen og analyser av forbruket til Kunden. Analyseapplikasjonens påslag påløper uavhengig av om Kunden benytter Volte analyseappen eller ikke.

Analyseapplikasjonen-påslag belastes per hele måned sammen med strømforbruket. Om Kunden avslutter sitt kundeforhold vil Analyseapplikasjonens påslag legges til den siste månedlige fakturaen sammen med strømforbruket.

Volte Analyseapplikasjon leveres av Volte, og Kunden godtar vilkårene for bruk for av Volte Analyseapplikasjon når Kunden logger seg inn i applikasjonen

2 STRØMAVTALER, PRIS, BETALINGSVILKÅR G ENDRING AV VILKÅR  

2.1 Voltes Spotprisavtale

2.1.1. Spotprisavtale prisvilkår

Strømprisen i Voltes Spotprisavtale er den samme som Nord Pool sin spotpris per time, pluss et avtalt påslag oppgitt i øre per kWt, eks. mva. Spotprisen gjelder for avregning av Kunden sitt uttak av elektrisk kraft. Med Spotpris menes områdepris hos Nord Pool der kraften blir levert og er, dersom annet ikke er avtalt.

Prispåslaget for kraftleveransen dekker kostnader i forbindelse med innkjøp av lovpålagte elsertifikater, regulerkraftkostnader, handels- og kredittrentekostnader og Elhub-gebyrer, dersom annet ikke er avtalt. Merverdiavgift kommer i tillegg.

2.1.2 Inflasjonsjusteringer

Påslag i avtalen kan, dersom annet ikke er avtalt, inflasjonsjusteres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder.

2.1.3 Betalingsvilkår

Det er den juridiske enheten som er registrert som nettkunde på det/de aktuelle anlegg, og som Volte har inngått avtale vedrørende kjøp av strøm med, som er ansvarlig for betalingsforpliktelsen i samsvar med avtalens bestemmelser, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet.

Fakturering skjer etterskuddsvis per måned for Kundens timesmålte anlegg, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes til Kunden via EHF, per e-post eller papir. Faktura er også tilgjengelig i Volte Analyseapp.

Volte mottar forbrukstall fra strømmålerne fra netteier, og Kundens strømforbruk i de aktuelle timene med de aktuelle spotprisene utgjør grunnlaget prisen i fakturaen. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en vektet snittpris for faktureringsperioden.

Dersom Volte ikke har mottatt målerverdier fra netteier i tilstrekkelig tid før tidspunktet for fakturering, skal Volte som hovedregel benytte estimert forbruk som kommer fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom Kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Dersom Kunden ikke betaler faktura til Volte innen forfallsdato, kan Volte sende varsel om purring via app, e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at Volte har rett kontaktinformasjon for Kunden.

Ved manglende betaling innen forfallsdato vil lovens forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven, og utføres av Kredinor for Volte.

Kraftleverandøren tar ikke imot utenlandsbetalinger dersom det ikke er særskilte avtalt. Volte har rett til å ta betalt for eventuelle kostnader dette medfører oss.

2.1.4 Oppsigelse av avtalen

Avtalen løper til den blir sagt opp. Kraftleveringsavtalen kan sies opp av hver av Partene med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden kan si opp avtalen ved å sende e-post til hei@volte.no.

For avtaler inngått som del av totalleveranser, f.eks. Avtale inngått med Eviny AS for Totalpakke for boligselskap gjelder egne vilkår for oppsigelse som beskrevet i Avtaledokumentet for denne totalleveransen.

Om Kunden skal flytte ut av lokasjonen, må Volte få beskjed om dette. Avtalen løper videre med mindre den sies opp.

2.1.5 Måling og avregning

Måling av kraftforbruk foretas i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet/Elhub ved avregning av Kunder. Ved feil ved måledata, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil med videre, kan Kraftleverandør eller Kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling slik at det skal foretas et korrekt etteroppgjør uavhengig av om partene har vært i god tro eller ikke.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregnings-målefeil eller andre feil som har medført at Kundens betaling har ikke har vært riktig kan kreves for den tiden feilen vært til stede og for det feilaktige volumet.  For å fastslå den varighet og det volum som skal legges til grunn for etteroppgjøret, gjelder de alminnelige bestemmelser om sannsynlighetsovervekt dersom ikke annet kan dokumenteres.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

2.1.6 Endringer i vilkår og spotprispåslag

Kraftleverandøren kan foreta endringer i avtalen med 14 dagers skriftlig direkte varsel, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker, eller endring av påslag.

I tilfelle mindre endringer som ikke har noen betydelig innvirkning på Kundens forpliktelser, vil ikke Kraftleverandøren varsle om det.

Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette i kontraktsforholdet å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av avtalen, kan Kunden si opp avtalen med 14 dagers varsel ved å kontakte oss. Ved vesentlige endringer i volum og/eller uttaksprofil, skal Kunden melde fra til Kraftleverandøren.

2.1.7 Gjennomfakturering

Kunden gir Kraftleverandøren fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på Kundens vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Ved betalingsmislighold aksepterer Kunden at Kraftleverandøren har rett til å kreve inn Kundens ubetalte nettleie som Kraftleverandøren har forhåndsbetalt netteier. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og Kunden er likevel uforandret.

Ved helt eller delvis mislighold av Kundens forpliktelser kan Kraftleverandøren uten særskilt varsel gjenetablere Kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte slik at Kunden skal betale nettleien til netteier.

Kunden gir Kraftleverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved eventuelle utbetalinger skal Kraftleverandøren videreføre tilgodebeløpet til Kunden ved sin første fakturautsendelse etter å ha mottattutbetalingen fra nettselskapet, såfremt Kunden ikke skylder Kraftleverandøren penger. Ved Kundens betaling til Kraftleverandøren er Kunden fri sine betalingsforpliktelser til nettselskapet for det aktuelle beløpet.

2.1.8 Lovpålagte elsertifikater

Kraftleverandøren er pålagt av myndighetene å kjøpe elsertifikater for en andel av Kundens kraftleveranse og er pålagt å videreføre kostnaden til Kunden. Kostnadene for lovpålagte elsertifikater inngår i det forhåndsavtalte påslaget under punkt 2.1. Elsertifikater kjøpes inn for den andel av volumet som er lovpålagt.

Kraftleverandøren forbeholder seg retten til å endre påslaget med 14 dagers varsel som følge av endringer i innkjøpsprisen for elsertifikater.

2.2 Voltes Fastprisavtaler

2.2.1. Fastprisavtale volum, prisvilkår og varighet

Fastprisavtalen leveres som en avtalt fast kraftpris for et avtalt volum i en avtalt periode for ett prisområde. Prisen er eks. mva.

Ved bestilling av fastpris vil kraftleveransen for alle målepunktene som inngår i avtalen, overføres til Kraftleverandøren. Dersom Kunde ønsker, kan kraftleveransen for alle målepunktene som inngår i avtalen overføres til Voltes spotprisavtale inntil fastprisavtalen aktiveres. For målepunkt i ulike prisområder, vil disse grupperes og avtales hver for seg.

Kontrakter med et årsforbruk større enn 8760 MWh kan ikke gjennomføres via websidene. Disse avtales mellom Volte og kunden direkte.

Volum

Volumet som avtales vil enten være et fast avtalt volum ("fastvolum") oppgitt som energimengde, eller en andel (%) av faktisk forbrukt volum ("andelsvolum").

Fastvolum:

For fastvolum har kunden kjøpt et gitt volum strøm [i kWh] til en fast pris. Denne mengden kan fordeles over flere målepunkt innenfor samme prisområde.

Volumet som er avtalt som fastvolum vil bli fordelt månedlig over år i avtaleperioden i henhold til Voltes forbruksprofil for fastpris, med mindre annet er avtalt.

Kunden er pliktig å betale for det avtalte volumet selv om det ikke brukes.

Fastvolumkontrakter vil ikke kunne splittes mellom flere fakturaer.

Andelsvolum:

For andelsvolum vil den avtalte andelen av forbruksvolumet være til avtalt pris for hele perioden.

Ved inngåelse av avtalen, skal det angis hvilke målepunkt som inngår i avtalen. Dette kan ikke endres underveis.  

Prisvilkår:

Forbruk ut over avtalt volum, vil bli avregnet mot Voltes standard spotprisavtale, se avtalens pkt 2.1.

Varighet:

Avtale med fastpris gjelder fra bestillingstidspunktet og varer det tidsrom som er fastsatt i avtalen.

Fastpris avregnes pr måned.

Dersom Kunden flytter, eller det skjer endringer på forbruk og/eller målepunkt før avtaleperioden er utløpt, må Kunden gi Leverandøren beskjed om dette uten ugrunnet opphold. Leverandør vil da vurdere hvilke konsekvenser dette vil ha for avtalen.

Volte forbeholder seg retten til å avvise en fastprisbestilling.

2.2.2 Betalingsvilkår

Det er den juridiske enheten som er registrert som nettkunde på det/de aktuelle anlegg, og som Volte har inngått avtale om kjøp av strøm med, som er ansvarlig for betalingsforpliktelsen i samsvar med avtalens bestemmelser, med mindre det uttrykkelig er avtalt noe annet.

Fakturering skjer etterskuddsvis per måned for Kundens timesmålte anlegg, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes til Kunden via EHF, per e-post eller papir. Faktura er også tilgjengelig i Volte Analyseapp.  

For eventuelt forbruk på spotprisavtale mottar Volte Kundens strømforbruk i de aktuelle timene med de aktuelle spotprisene utgjør prisen i fakturaen. Volte mottar forbrukstall fra strømmålerne fra nettselskapet/Elhub.  På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en vektet snittpris for faktureringsperioden.

Dersom Volte ikke har mottatt målerverdier fra netteier i tilstrekkelig tid før tidspunktet for fakturering, skal Volte som hovedregel benytte estimert forbruk som kommer fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom Kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

2.2.3 Oppsigelse av avtalen

Dersom Kunden ikke ønsker å fullføre avtaleperioden i en fastprisavtale, skal Kunden gis anledning til frikjøp. Frikjøp fra avtaleforpliktelse forutsetter at det ytes kompensasjon til Leverandøren for at avtalen bringes til førtidig forfall slik at Volte holdes økonomisk skadesløs.

Frikjøpsbeløpet fastsettes ensidig av Volte på bakgrunn av differansen mellom områdeprisen i det prisområdet Kundens uttak skjer på den dag frikjøp kreves av Kunden, og den prisen som gjelder i avtalen mellom Kunden og Leverandøren, minimum kr 0. Denne differansen multipliseres med avtalt, eller estimert forbruk, fra den dag frikjøpet gjelder fra, og ut den perioden som den tidsbegrensede avtalen gjaldt for. Et bruddgebyr vil tilkomme.

Dersom kundens framtidige uttak av strøm ikke er tilgjengelig, estimerer Volte et forventet forbruk basert på virksomhetens aktivitetsnivå og historisk strømbruk.

2.2.4 Måling og avregning

Måling av kraftforbruk foretas i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra nettselskapet/Elhub ved avregning av Kunder. Ved feil ved måledata, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil og andre feil, kan Kraftleverandør eller Kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling slik at det skal foretas et korrekt etteroppgjør uavhengig av om partene har vært i god tro eller ikke.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregnings-målefeil eller andre feil som har medført at Kundens betaling har ikke har vært riktig kan kreves for den tiden feilen vært til stede og for det feilaktige volumet.  For å fastslå den varighet og det volum som skal legges til grunn for etteroppgjøret, gjelder de alminnelige bestemmelser om sannsynlighetsovervekt dersom ikke annet kan dokumenteres.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

2.2.5 Endringer i vilkår

Kraftleverandøren kan foreta endringer i avtalen med 14 dagers skriftlig direkte varsel, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker, som har noen betydelig innvirkning på Kundens forpliktelser.

I tilfelle mindre endringer som ikke har noen betydelig innvirkning på Kundens forpliktelser, vil ikke Kraftleverandøren varsle om det.

Ved vesentlige endringer i volum og/eller uttaksprofil, skal Kunden melde fra til Kraftleverandøren.

2.2.6 Gjennomfakturering

Kunden gir Kraftleverandøren fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på Kundens vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Ved betalingsmislighold aksepterer Kunden at Kraftleverandøren har rett til å kreve inn Kundens ubetalte nettleie som Kraftleverandøren har forhåndsbetalt netteier. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og Kunden er likevel uforandret.

Ved helt eller delvis mislighold av Kundens forpliktelser kan Kraftleverandøren uten særskilt varsel gjenetablere Kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte slik at Kunden skal betale nettleien til netteier.

Kunden gir Kraftleverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved eventuelle utbetalinger skal Kraftleverandøren videreføre tilgodebeløpet til Kunden ved sin første fakturautsendelse etter å ha mottattutbetalingen fra nettselskapet, såfremt Kunden ikke skylder Kraftleverandøren penger. Ved Kundens betaling til Kraftleverandøren er Kunden fri sine betalingsforpliktelser til nettselskapet for det aktuelle beløpet.

2.2.7 Lovpålagte elsertifikater

Kraftleverandøren er pålagt av myndighetene å kjøpe elsertifikater for en andel av Kundens kraftleveranse og er pålagt å videreføre kostnaden til Kunden. Kostnadene for lovpålagte elsertifikater inngår i det forhåndsavtalte påslaget under punkt 2.1. Elsertifikater kjøpes inn for den andel av volumet som er lovpålagt.

Kraftleverandøren forbeholder seg retten til å endre påslaget med 14 dagers varsel som følge av endringer i innkjøpsprisen for elsertifikater.

2.3 Opprinnelsesgarantier

Volte tilbyr opprinnelsesgarantier fra norske vannkraftverk. Opprinnelsesgarantier dokumenterer at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Kunden kan kjøpe inn et selvvalgt volum av opprinnelsesgarantier i tillegg til sin strømavtale.

Opprinnelsesgarantier og tilhørende pris per kWh kan bestilles ved å ta kontakt med oss på hei@volte.no

Dersom kunden seier opp tilleggsproduktet med opprinnelsesgarantier, vil produktet være gyldig og faktureres ut inneværende måned.

2.4 Plusskunder og innmating av egenproduksjon

Kunde som er plusskunde, kan inngå en egen avtale med Kraftleverandøren om at i perioder hvor Kunden produserer mer strøm enn Kunden forbruker, skal Kraftleverandøren kjøpe overskuddskraften tilbake til spotpris i området time for time, fratrukket 0,5 øre/kWt for å dekke handelskostnader inkl. gebyrer. Ordningen vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, men fra det tidspunktet nettselskapet bekrefter at ordningen kan starte. For plusskunder gjelder egne regler vedrørende fakturering.

Plusskunder avregnes månedlig. Eventuelt beløp betales fra plusskunde til Volte innen frist gitt på faktura eller eventuelt fra Volte til plusskunde. Volte kan motregne inn/ut-beløpene slik at det er differansen som oppgjøres.

3 UTSTYR

3.1 HAN-plugg (Utstyret)

Utstyr utlevert av Kraftleverandør for avlesning av strømforbruk i sanntid direkte fra AMS-måler hos Kunden, slik som HAN-plugger, er Kraftleverandørs eiendom med mindre annet er avtalt.

Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon.

Utstyret er kun tillatt brukt av Kraftleverandøren i Kundens AMS-måler. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut Utstyret.  

4 FULLMAKT

Ved å bli kunde hos Kraftleverandøren, gir Kunden Kraftleverandøren fullmakt til å:

1. Melde leverandørbytte eller innflytting/utflytting og innhente nødvendig informasjon fra nettselskapet via kraftbransjens fellessystem Elhub.

2. Hente inn målerverdier fra Elhub.

5 BEHANDLING AV KONTAKTOPPLYSNINGER

Kraftleverandøren må registrere og behandle kontaktopplysninger for å kunne inngå strømavtale med Kunden. Kontaktopplysningene oppbevares på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovregler og i tråd med Voltes personvernerklæring.

6 AVTALEBRUDD OG TVISTER

6.1 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til Kundens løpendebehov/uttak. Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal normalt varsles skriftlig, og gis som hovedregel 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted, med mindre det sannsynlig at Kunden ikke kommer til å betale. I slike tilfeller kan det stenges umiddelbart.

6.2 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom Kunden vesentlig misligholder betalingsfristen mv. etter at Kunden er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden går konkurs eller andre forhold indikerer at det ikke er sannsynlig at Kunden vil komme til å betale for strømleveransen.

6.3 Tvister

Tvister vedrørende avtalen som Partene ikke løser i minnelighet kan bringes inn for de ordinære domstolene med Hordaland tingrett som verneting.

Kontakt oss:

Link til nettstedet vårt: www.volte.no  E-post: hei@volte.no

Kunden inngår denne avtalen med Volte AS Org nr 922675163MVA

Vilkåret gjelder fra 20-09-2022 Versjon: NO 2022: 11

Åpenhetsloven i Volte – oppdatert 21. februar 2024