Volte AS’ Standardvilkår for levering av elektrisk kraft til bedriftskunder

Kort oppsummering av avtalen vår:

Volte AS har egen konsesjon for omsetning av elektrisk kraft og er en selvstendig strømleverandør.

1 . GENERELT

1.1 Partene i avtalen og avtaleforholdet

Partene i avtalen er kunden («Kunden») som kjøper av elektrisk kraft og Volte AS («Kraftleverandøren» eller «Volte») som selger av elektrisk kraft (i fellesskap benevnt som Partene). For punkter som ikke er regulert i disse Standardvilkår, gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Energi Norge. Ved eventuell motstrid mellom punkter i Standardvilkår og Standard Kraftleveringsavtale, gjelder reguleringene i disse Standardvilkår.

1.2 Avtaleinngåelse

Kunden plikter å gi de opplysninger om anleggetog bedriften som Kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås, herunder organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID, kontaktperson og e-post-adresse. I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er det Volte som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte og å si opp Kundens eksisterende kraftleveringsavtale, med mindre annet er avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av kontrakten med tidligere kraftleverandør.

1.3 Kredittvurdering og taushetsplikt

Volte har rett til å foreta kredittvurdering av Kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra Kunder der det foreligger saklig grunn for det.

Kraftleverandøren skal ikke utlevere opplysninger som vedrører Kunden til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer

  1. med samtykke fra den opplysningen gjelder
  2. med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
  3. som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Ved vurdering av kredittverdighet, kan Kraftleverandøren, foruten offentligtilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

1.4 Leveringsvilkår

Den kraften som Volte kjøper inn og videreselger kommer alltid med opprinnelsesgaranti fra fornybare energikilder. Leveransen fra Volte starter vanligvis opp 2 dager etter bestillingstidspunktet eller på dato angitt ved bestilling såfremt Volte har mottatt de nødvendige opplysninger for å få gjennomført leverandørskiftet.

2. PRIS, BETALINGSVILKÅR OG ENDRING AV VILKÅR

2.1 Prisvilkår, måling og avregning

Strømprisen fra Volte er den samme som Nord Pool sin spotpris per time, pluss et påslag på 1,2 øre per kWt, eks. mva. Spotprisen gjelder for avregning av Kunden sitt uttak av elektrisk kraft. Med Spotpris menes områdepris hos Nord Pool der kraften blir levert og er, dersom annet ikke er avtalt, oppgitt eksklusive alle tillegg.

Prispåslaget på 1,2 øre pr kWh for kraftleveransen dekker kostnader i forbindelse med innkjøp av lovpålagte elsertifikater, regulerkraftkostnader, handels- og kredittrentekostnader, kostnad for opprinnelsesgarantier og Elhub-gebyrer, dersom annet ikke er avtalt. Merverdiavgift kommer i tillegg.

Når Kunden inngår en strømavtale med Volte, vil Kunden få tilgang til Volte Analyseapp og tilhørende standard funksjoner.

Volte strømavtale har et Analyseapp-påslag på kr 79 per måned per målepunkt, eks. mva. Dette dekker tilgangen til Volte Analyseapp, bruk av alle standard funksjoner i appen og analyser av forbruket til Kunden. Analyseapp-påslaget påløper uavhengig av om Kunden benytter Volte analyseappen eller ikke.

Analyseapp-påslag belastes per hele måned sammen med strømforbruket. Om Kunden avslutter sitt kundeforhold vil Analyseapp-påslag legges til den siste månedlige fakturaen sammen med strømforbruket.

Volte Analyseapp leveres av Volte, og Kunden godtar vilkårene for bruk for av Volte Analyseapp når Kunden logger seg inn i appen.

2.2 Inflasjonsjusteringer

Påslag i avtalen kan, dersom annet ikke er avtalt, inflasjonsjusteres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder.

2.3 Betalingsvilkår

Fakturering skjer etterskuddsvis per måned for Kundens timesmålte anlegg, med mindre annet er avtalt. Faktura sendes til Kunden via EHF, per e-post eller papir. Faktura er også tilgjengelig i Volte Analyseapp.

Volte mottar forbrukstall fra strømmålerne fra netteier, og Kundens strømforbruk i de aktuelle timene med de aktuelle spotprisene utgjør grunnlaget prisen i fakturaen. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en vektet snittpris for faktureringsperioden.

Dersom Volte ikke har mottatt målerverdier fra netteier i tilstrekkeligtid før tidspunktet for fakturering, skal Volte som hovedregel benytte estimert forbruk som kommer fra nettselskapet. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom Kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode etter korreksjoner fra nettselskapet, utbetales kun beløp over 50 kr.

Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Dersom Kunden ikke betaler faktura til Volte innen forfallsdato, kan Volte sende varsel om purring via app, e-post eller SMS. Kunden er selv ansvarlig for at Volte har rett kontaktinformasjon for Kunden.

Ved manglende betaling innen forfallsdato vil lovens forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

Kraftleverandøren tar ikke imot utenlandsbetalinger dersom det ikke er særskilte behov for det. Volte har rett til å ta betalt for eventuelle kostnader dette medfører oss.

2.4 Oppsigelse av avtalen

Avtalen løper til den blir sagt opp. Kraftleveringsavtalen kan sies opp av hver av Partene med 14 dagers skriftlig varsel. Kunden kan si opp avtalen ved å sende e-post til hei@volte.no.

For avtaler inngått som del av totalleveranser, f.eks. Avtale inngått med BKK for Totalpakke for boligselskap gjelder egne vilkår for oppsigelse som beskrevet i Avtaledokumentet for denne totalleveransen.

Om Kunden sier opp avtalen ved å flytte ut av lokasjonen, må Volte få beskjed om dette. Avtalen løper videre med mindre den sies opp.

2.5 Endringer av vilkår og påslag

Kraftleverandøren kan gjøre endringer i avtalen med 14 dagers skriftlig direkte varsel, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker, eller endring av påslag.

I tilfelle mindre endringer som ikke har noen betydelig innvirkning på Kundens forpliktelser, vil ikke Kraftleverandøren varsle deg.

Hvis Kunden ikke vil fortsette i kontraktsforholdet å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av avtalen, kan Kunden si opp avtalen med 14dagers varsel ved å kontakte oss.

Ved vesentlige endringer i volum og/eller uttaksprofil, skal Kunden melde fra til Kraftleverandøren.

2.6 Måling og avregning

Måling av kraftforbruk foretas i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra Elhub ved avregning av Kunder. Ved feil ved måledata, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan Kraftleverandør eller Kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling slik at det skal foretas et korrekt etteroppgjør uavhengig av om partene har vært i godtro eller ikke.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved avregnings-målefeil eller andre feil som har medført at Kundens betaling har ikke har vært riktig kan kreves for den tiden feilen vært til stede og for det feilaktige volumet.  For å fastslå den varighet og det volum som skal legges til grunn for etteroppgjøret, gjelder de alminnelige bestemmelser om sannsynlighetsovervekt dersom ikke annet kan dokumenteres.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke utover 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

2.7 Gjennomfakturering

Kunden gir Kraftleverandøren fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på Kundens vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Ved betalingsmislighold aksepterer Kunden at Kraftleverandøren har rett til å kreve inn Kundens ubetalte nettleie som Kraftleverandøren har forhåndsbetalt netteier. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og Kunden er likevel uforandret.

Ved helt eller delvis mislighold av Kundens forpliktelser kan Kraftleverandøren uten særskilt varsel gjenetablere Kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte slik at Kunden skal betale nettleien til netteier.

Kunden kan ved melding til Kraftleverandøren avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Kunden gir videre Kraftleverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved eventuelle utbetalinger skal Kraftleverandøren videreføre tilgodebeløpet til Kunden ved sin første fakturautsendelse etter å ha mottatt utbetalingen fra nettselskapet, såfremt Kunden ikke skylder Kraftleverandøren penger. Ved Kundens betaling til Kraftleverandøren er Kunden fri sine betalingsforpliktelser til nettselskapet for det aktuelle beløpet.

2.8 Lovpålagte elsertifikater

Kraftleverandøren er pålagt av myndighetene å kjøpe elsertifikater for en andel av Kundens kraftleveranse og er pålagt å videreføre kostnaden til Kunden. Kostnadene for lovpålagte elsertifikater inngår i det forhåndsavtalte påslaget under punkt 2.1. Elsertifikater kjøpes inn for den andel av volumet som er lovpålagt.

Kraftleverandøren forbeholder seg retten til å endre påslaget med 14 dagers varsel som følge av endringer i innkjøpsprisen for elsertifikater.

2.9 Plusskunder og innmating av egenproduksjon

Kunde som er plusskunde kan inngå en egen avtale med Kraftleverandøren om at i perioder hvor Kunden produserer mer strøm enn Kunden forbruker, skal Kraftleverandøren kjøpe overskuddskraften tilbake til spotpris i området time for time, fratrukket 0,5 øre/kWt for å dekke handelskostnader inkl. gebyrer. Ordningen vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, men fra det tidspunktet nettselskapet bekrefter at ordningen kan starte. For plusskunder gjelder egne regler vedrørende fakturering.

Plusskunder avregnes månedlig. Eventuelt beløp betales fra plusskunde til Volte innen frist gitt på faktura eller eventuelt fra Volte til plusskunde. Volte kan motregne inn/ut-beløpene slik at det er differansen som oppgjøres.

3. UTSTYR

3.1 HAN-plugg (Utstyret)

Utstyr utlevert av Kraftleverandør for avlesning av strømforbruk i sanntid direkte fra AMS-måler hos Kunden, slik som HAN-plugger, er Kraftleverandørs eiendom med mindre annet er avtalt.

Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret. Dette omfatter også omprogrammering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon.

Utstyret er kun tillatt brukt av Kraftleverandøren i Kundens AMS-måler. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut Utstyret. 

4. FULLMAKT

Ved å bli kunde hos Kraftleverandøren, gir Kunden Kraftleverandøren fullmakt til å:

5. BEHANDLING AV KONTRAKTOPPLYSNINGER

Kraftleverandøren må registrere og behandle kontaktopplysninger for å kunne inngå strømavtale med Kunden. Kontaktopplysningene oppbevares på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovregler og i tråd med Voltes personvernerklæring.

6. AVTALEBRUDD OG TVISTER

6.1 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til Kundens løpendebehov/uttak.

Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal normalt varsles skriftlig, og gis som hovedregel 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted, med mindre det er overveiende sannsynlig at Kunden ikke kommer til å betale. I slike tilfeller kan det stenges umiddelbart. 

6.2 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom Kunden vesentlig misligholder betalingsfristen mv. etter at Kunden er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom Kunden går konkurs eller andre forhold indikerer at det ikke er sannsynlig at Kunden vil komme til å betale for strømleveransen.

6.3 Tvister

Tvister vedrørende avtalen som Partene ikke løser i minnelighet kan bringes inn for de ordinære domstolene med Bergen som verneting.


Kontakt oss

Link til nettstedet vårt: volte.no

E-post: hei@volte.no

Kunden inngår denne avtalen med Volte AS Org nr 922675163MVA

Vilkåret gjelder fra 19-11-2021 Versjon: NO 2021:3

Ønsker du å ta en prat med oss?

Legg igjen nummeret så ringer strømekspertene Anne eller Kari deg!

Takk! Vi tar kontakt med deg iløpet av kort tid.
Her gikk noe gale. Prøv å legg inn kontaktopplysningene på nytt.