Avtalevilkår


Kort oppsummering av strømavtalen:

  • Pris: Nord Pool Områdepris pluss 3,3øre/kWt. Ingenting mer.
  • Områdepris hentes fra Nord Pool og avregnes time for time
  • Elsertifikater inkludert i pris
  • Opprinnelsesgaranti inkludert kostnadsfritt. Vi garanterer da at det blir produsert like mye fornybar kraft som den kraftmengden du bruker
  • Ingen bindingstid (avtalen kan sies opp med 14 dagers skriftlig varsel)
  • Fakturametoder: EHF/e-faktura, post eller e-post

Volte er en egen merkevare og levert av BKK Strøm. Som en tjeneste er Volte underlagt BKK Strøm sin konsesjon for omsetning av elektrisk kraft og er ikke en selvstendig strømleverandør.


1 Generelle vilkår for Volte Strømavtale v/BKK Strøm AS

1.1 Partene i avtalen og avtaleforholdet
Partene i avtalen er kunden («Kunden») som kjøper av elektrisk kraft og BKK Strøm AS («Kraftleverandøren») som selger av elektrisk kraft. Avtalen består av denne standard kraftleveringsavtale med vilkårene for produktet kunden bestiller og eventuelt særskilt avtalte vilkår som kommer i tillegg til eller avviker fra standard kraftleveringsavtale. Ved eventuellmotstrid, går særskilt avtalte vilkår mellom partene foran, såfremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

1.2 Avtaleinngåelse
Kunden plikter å gi de opplysninger om anlegget og bedriften som kraftleverandør trenger for at kraftleveringsavtale skal kunne inngås, herunder organisasjonsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunktID og kontaktperson. I forbindelse med skifte av kraftleverandør, er det ny Kraftleverandør som er gitt i oppdrag å iverksette et leverandørskifte og er ansvarlig for korrekt oppsigelse av kundens eksisterende kraftleveringsavtale, med mindre annet er avtalt.

1.3 Taushetsplikt og kredittvurdering
Kraftleverandøren skal ikke utlevere opplysninger som vedrører Kunden til utenforstående, unntatt når utlevering av opplysninger skjer
a) med samtykke fra den opplysningen gjelder
b) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med hjemmel i lov eller
c) som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Ved vurdering av kredittverdighet, kan Kraftleverandøren, foruten offentligtilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer.

2 PRIS, BETALINGSVILKÅR OG ENDRING AV VILKÅR

2.1 Prisvilkår, måling og avregning
Prisvilkårene følger av den enkelte produktbeskrivelse og valg gjort i hver enkelt avtale. Spotprisen gjelder for avregning av Kunden sitt uttak av elektrisk kraft. Med Spotpris menes områdepris hos Nord Pool der kraften blir levert og er, dersom annet ikke er avtalt, oppgitt eksklusive alle tillegg. Prispåslaget for kraftleveransen skal, dersom annet ikke er avtalt, dekke administrative kostnader, kostnader i forbindelse med elsertifikater, regulerkraftkostnader, handels- og kredittrentekostnad, samt gebyrer til Nord Pool Spot og Statnett SF inkludert Elhub. Merverdiavgift kommer i tillegg.

2.2 Inflasjonsjustering
Påslag i avtalen kan, dersom annet ikke er avtalt, inflasjonsjusteres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen siste 12 måneder.

2.3 Betalingsvilkår
Fakturering skjer etterskuddsvis per måned for kundens timesmålte anlegg, med mindre annet er avtalt. Faktura forfaller til betaling i henhold til betalingsfristen som oppgitt på faktura. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

2.4 Oppsigelse av avtalen
Kraftleveringsavtalen kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel. For avtaler inngått som del av totalleveranser, jfr Avtale inngått med BKK for Totalpakke for boligselskap gjelder egne vilkår for oppsigelse som beskrevet i Avtaledokumentet for denne totalleveransen.

2.5 Endringer av vilkår
Kraftleverandøren kan ved behov foreta endringer i vilkårene ved å varsle kunden direkte om endringer, herunder alle endringer i påslaget for kundens produkt, med unntak av løpende endringer i markedsprisen (Spotprisen). Endring i påslag kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunde ved hjelp av epost, SMS eller annet egnet medium, øvrige avtalevilkår etter 1 månedsvarsel. Ved vesentlige endringer i volum og/eller uttaksprofil, skal Kunden melde fra til Kraftleverandøren.

2.6 Måling og avregning
Måling av kraftforbruk foretas i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. Kraftleverandør benytter måledata fra Elhub ved avregning av kunder. Ved feil ved måledata eller ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan kraftleverandør eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling slik at det skal foretas et korrekt etteroppgjør uavhengig av om partene har vært i god tro. Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tidfeilen kan dokumenteres eller sannsynliggjøres. Etterberegning/godskrivingskjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over 3 år, jf. lov om foreldelse av fordringer.

2.7 Gjennomfakturering
Kunden gir Kraftleverandøren fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Ved betalingsmislighold aksepterer Kunden at Kraftleverandøren har rett til å kreve inn Kundens ubetalte nettleie som Kraftleverandøren har forhåndsbetalt netteier. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og Kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Kraftleverandøren på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av Kundens forpliktelser kan Kraftleverandøren uten særskiltvarsel gjenetablere Kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Kraftleverandøren avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet. Kunden gir videre Kraftleverandøren rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Ved eventuelle utbetalinger skal Kraftleverandøren videreføretilgodebeløpet til Kunden ved sin første fakturautsendelse etter å ha mottattutbetalingen fra nettselskapet, så fremt Kunden ikke skylder Kraftleverandøren penger. Ved Kundens betaling til Kraftleverandøren er Kunden fri sineforpliktelser til nettselskapet.

2.8 Lovpålagte elsertifikater
Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av Kundens kraftleveranse og må videreføre kostnaden til Kunden. Kostnadene for lovpålagte elsertifikater inngår i det forhåndsavtalte påslaget under punkt 2.1. Elsertifikater kjøpes inn for den andel av volumet som er lovpålagt. Kraftleverandøren forbeholder seg retten til å endre påslaget på en måneds varsel som følge av endringer i innkjøpsprisen for elsertifikater.

2.9 Plusskunder og innmating av egenproduksjon
Kunden kan inngå en avtale om at i perioder hvor Kunden produserer mer strøm enn man forbruker vil Kraftleverandøren kjøpe overskuddskraften tilbake til spotpristime for time, fratrukket forhåndsbestemt påslag for å dekke handelskostnader inkl. gebyrer til Nord Pool Spot og Statnett SF m.v..

3 UTSTYR 
3.1 HAN-plugg (Utstyret)
Utstyr utlevert av Kraftleverandør for avlesning av strømforbruk direkte fra AMS-målerhos Kunden er Kraftleverandørs eiendom med mindre annet er avtalt. Kunden har ikke rett til å gjøre inngrep eller endringer i Utstyret. Dette omfatter også om programmering og andre endringer i Utstyrets konfigurasjon. Utstyret er kun tillatt brukt av Kraftleverandøren i Kundens AMS-måler. Kunden har ikke rett til å selge, pantsette, låne bort eller leie ut Utstyret. 

4 AVTALEBRUDD OG TVISTER
4.1 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold

Kraftleverandøren er forpliktet til å levere elektrisk kraft i henhold til kundens løpendebehov/uttak. Kraftleverandøren kan stanse levering av kraft dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen. Kunden skal normalt varsles skriftlig, og gis som hovedregel 14 dagers betalingsfrist før stansing finner sted, med mindre det er overveiende sannsynlig at Kunden ikke kommer til å betale. I slike tilfeller kan det stenges umiddelbart. 

4.2 Heving

Kraftleverandøren kan heve kontrakten dersom kunden vesentlig misligholder betalingsfristen mv. etter at han er blitt skriftlig oppfordret med 14 dagers frist til å betale, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet. Kraftleverandøren kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden går konkurs eller andreforhold indikerer at det ikke er sannsynlig at Kunden vil komme til å betale for strømleveransen.

4.3 Tvister

Tvister vedrørende avtalen som partene ikke klarer å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Bergen som verneting.